A Szentlélek maga Isten!

A Gospel Translations Hungarian wikiből

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Holy Spirit
Topic Index
About this resource
English: The Holy Spirit: He Is God!

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Holy Spirit
Part of the series The Person & Work of the Holy Spirit

Translation by Horváth Gergő and Horváth-Áncsán Noémi

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


János 14: 15-17, 25-26; 15: 25-27; 16: 7-15

Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.

Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.

Én azonban az igazságot mondom nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.

Amikor visszamegyek és elolvasom a naplómat az 1983-as év végéről és 1984 év elejéről, két gondolat fogja jellemezni: távoli vidékek missziói és harcias gondolkodásmód.

Távoli vidékek missziói és harcias gondolkodásmód

A „békés” nyugati egyház által elérhetetlen helyeken élő embercsoportok sorsa billogként pecsételte meg az életemet. Egyre jobban nyugtalanította a szívemet. A szeretet logikája ellenállhatatlan. Ha szeretem az elveszetteket, keresni fogom őket, hogy megmentsem a pusztulástól. Ha szeretem Isten dicsőségét, azért fogok dolgozni, hogy legyőzzem a világszerte uralkodó tudatlanságot, mely lealacsonyítja ezt a dicsőséget. A hitetlenek a szemem láttára morzsolódnak le, és a láthatatlan háború szörnyű nagy világossággal kezd kitörni körülöttem. Jövök, hogy lássam a békés gondolkodásmódot, mely egyaránt jellemzi mind egyházainkat és konferenciáinkat, harcászati győzelemként a Sátán fölött. Sátán vegyi fegyverzetének egyik ideggáza Krisztus katonáinak egy részében lelki dermedtséget, kábulatot, míg másokban vallásos eufóriát vált ki. Ennek eredményeként, teljesen nyilvánvalóan az ellenség kapuiban szunnyadnak hadifoglyokként a színfalak mögött. Ki, ha nem a Sátán tud megtéveszteni egy vegyi fegyverrel, ami, ha elterjed a Krisztus katonáinak a táborában elégedetté tesz őket csupán azzal, hogy a dicsőítő alkalmakat és a csoportok támogatását a Sátán börtönének kapujában tartsák? Képzeld el, amint a Szövetséges csapatok partra szállnak Németországban, győzelemittasan menetelnek a dachau-i koncentrációs tábor gázkamrái felé, majd megállnak a kapuk előtt, tábort vernek. A nagy siker örömére elfogyasztanak egy korsó bajor sört, mialatt a kapukon belül a Gestapo 5000 zsidót gázosít el. A Sátán mindaddig elégedett minden vallásos tevékenységeinkkel, amíg nem ösztönöz minket arra, hogy kiszabadítsuk a kapuk mögött szenvedőket.
Ennélfogva a napirendemben szereplő legfontosabb kérdés napjainkban: hogyan vehetném rá magamat és az egyházat harcias gondolkodásmódra? Van rá valami mód, hogy megtörjük a varázst? Képzeld el, amint egy nagy hadsereg mélyen alszik gyenge kezeikben hatalmas fegyverzettel és sátraikban heverő páncélzattal. Képzeld el, amit a Sátán egyik erődítménye körül a csatamezőn alszanak. Hirtelen, egy szempillantásra az egyik katona felemeli a fejét és körülnéz, aztán egyre többen. Különös ébredés söpör végig a csatamezőn. Az izmok megfeszülnek, a páncélt magukra öltik, a kardok készenlétben vannak. A tekintetek találkoznak néma izgalomban. Fény gyullad a parancsnok sátrában, a tábornokok összegyűlnek és eldöntik a stratégiát a támadáshoz.

Mi történt? A Szentlélek elkezdett munkálkodni az Úr harcosaiban. „Ébredjetek fel, ó ti alvók, halottaitokból, és Krisztus fényt fog adni … Ne részegedjetek le a bajor sörtől, hanem töltekezzetek be a Szentlélekkel … Öltsétek magatokra Isten összes fegyverzetét … és vigyétek magatokkal a Lélek kardját, ami nem más, mint Isten Szava … Legyetek éberek … és segítsétek egymást, hogy bátrak legyetek” (Pál levele az efezusiakhoz 5:14, 18; 6:11, 17-19). Csak egy hatalom van, ami megtörheti a Sátán uralmát – ébreszd fel az Úr seregeit, győzd le a világ istenét – a Szentlélek ereje.

A Szentlélek iránti ismeret és szeretet gyarapodása

December 10-én reggel (körülbelül nyolc héttel ezelőtt) hűségesen imádkoztam ezekért a dolgokért, és kerestem Isten útmutatását a szolgálatomban. Hiszem azt, hogy Úr megadta nekem a mindenek fölötti meggyőződést arról, amit hirdetnem kellene a Szentlélekről. Három indokot jegyeztem le a naplómban:

1, Ha engem nyomaszt az, hogy hiányzik az emberek sokaságából Isten hatalmas erejének alapvető tapasztalata, akkor értelmet nyer, hogy ne csak arról prédikáljunk, hogy Isten mit tett értünk, vagy mit fog tenni, és nekünk mit kell cselekedni. Arról is szólnunk kell, hogy Isten mit csinál most, és hogyan lehet Őt megtapasztalni pl: Szentlélek. 2, A mondat megdöbbentő és tele van mindenféle figyelmeztetéssel: „Mert, ha a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok” (Pál levele a rómaiakhoz 8:13). Az embereim élete a Lélek nélkülözhetetlen megtapasztalásától függ. Isten csodákat hajthat végre, ha keressük az ő Lelkét, és ha újra betöltekezünk vele. Ezek a csodák dicsőséget szereznek számára, amit most még tagadnak…Jöjj, Szentlélek! Mutasd meg magad az embereknek.

Január harmadik hetében, a Megbékélés Házában, 3 napon keresztül körülbelül 30 órát töltöttem imádkozással és elmélkedéssel a Szentlélekről szóló igeversek tanulmányozása kapcsán. Az eredmény az, hogy a mai üzenet a bevezetője egy 20 Szentlélekkel kapcsolatos versekre épülő sorozatnak, amit ha Isten is úgy akarja, a mai naptól fogva június 17-ig fogok prédikálni.

Arra vágyok kitartóan, és azért imádkozom, hogy ne csak tanuljunk a Szentlélekről, hanem hogy megismerjük és szeressük őt, élvezzük őt és ébredjünk fel általa. Felhatalmaz bennünket, hogy megfogalmazzuk és végrehajtsuk azt a stratégiát, amellyel legyőzzük a Sátán erejét, és ezreket szabadítunk meg a fogságából.

A Szentlélek korunkban való különleges megnyilvánulása

Manapság a mi felelősségünk, hogy ismerjük és megtapasztaljuk a Szentlelket. Itt a magyarázat: John Owen a Szentlélek című munkájában (Első könyv, Első fejezet) kiemel olyan dolgot, amit mi nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyunk. A Biblia bemutatja a megváltás történetének három fontos szakaszát, mely fokozatosan feltárja a Szentháromság három személyét: Isten, mint Atya, Fiú és Szentlélek. Krisztus első eljövetele előtt a legnagyobb igazságot „Isten természetének egysége és az ő mindenek fölött való uralma” jellemzett, különösképpen az Atya személyének tiszteletével. Amikor Krisztus eljött, akkor az volt a legnagyobb kérdés, hogy az első ponthoz hű emberek vajon felismerik és elfogadják-e a megtestesült Isten Fiát, akiben az istenség teljessége lakozik. Azután a Fiú összegyűjtötte azokat az embereket, akik elfogadták őt, keresztre feszítettek, halottaiból feltámadt és felment a mennyekbe, a ül az Atyának jobbján; ahonnan elküldte a Szentlelket, mint új megnyilvánulást az egyházban.

Krisztus eljövetelét megelőzően…az Atyaisten megnyilvánulása; Krisztus földi életének idejében…a Fiúisten megnyilvánulása; a Fiú mennybemenetelét követően…Szentlélekisten megnyilvánulása. Tehát, egy különleges korban, a megváltás történelmének tetőpontján, a Lélek napjaiban élünk. Amint a régi Izraelnek az volt a különleges felelőssége, hogy ismerjék és tiszteljék Istent Atyaként természetének egységében. Éppúgy a palesztin népnek is volt egy különleges felelőssége, hogy ismerjék és tiszteljék Jézust Isten fiaként, húsvér emberként töltött idejében. Így nekünk is van egy különleges felelősségünk, hogy megismerjük és tiszteljük a Szentlelket. „Személyének megvetése és Munkájának visszautasítása bűnnek számít, és a régiek bálványimádásával és a Fiúszemély zsidók általi elutasításával egyenértékű” (Owen).

Ó, mennyire megkegyelmeztek nekünk embereknek, akik a Lélek idejében élhetünk. Minden előttünk hever, hogy lássuk és rácsodálkozzunk az Atyaisten, a Fiúisten és a Lélekisten megjelenésének folyamatára. Mennyire hálásnak kellene lennünk azért, hogy abban a korban születtünk (, akiknek nincsenek erényeik), melyben Isten természetének teljessége három az egyben megnyilvánul, amikor az Atya, Fiú és Szentlélek különféle szolgálatai bizonyságot tesznek, és a tapasztalatszerzésünkre szolgálnak. Bizonyára mindenki, aki szereti Istent arra törekszik, hogy hűen keresse, megismerje és megtapasztalja Istent amennyire csak lehet – napjainkban ez különösképpen a Szentlélek megismerésére, megtapasztalására vonatkozik.

Ha a legfontosabb dolog Isten követése Betlehembe, akkor láthatod, hogyan irányítottam a figyelmünket a Személyre, Isten munkájára és a Szentlélekre. Legyen az elkövetkezendő 20 hét egy különleges periódus az életünkben – egy rendkívüli törekvésekkel, nyitottsággal teli időszak a Szentlélek felé. Támadásoknak kell ellenállnunk. Erődítményeket kell bevennünk. Lelki háborút kell megnyernünk. Lehet, hogy ezekben a hetekben a betlehemi csapatok felébrednek és új stratégiát eszelnek ki, és messzebbre hatolnak be a Sátán birodalmába, mint mi valaha is. Ha Jézus elküldött minket, úgy ahogy az Atya elküldött minket (János 20, 21), akkor nem kellene tudnunk Jézussal maradni, „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak” (Lukács 4, 18)? Amikor a Szentlélek erre a gyülekezetre száll, a tagadhatatlan jel indítékot és erőt fog adni, hogy bevegyük a Sátán fogolytáborait és kiszabadítsuk a foglyokat.

Két alapvető igazság a Szentlélekről


Ezzel a bevezető üzenettel hagy szögezzek le két igazságot a Szentlélekről, amivel már az elejétől fogva tisztában kell lennünk.

1. Az első igazság az, hogy a Szentlélek egy személy és nem egy személytelen erő.
2. A második igazság, hogy a Szentlélek Isten és nem Isten egy teremtménye.

1. A Szentlélek egy Személy

A legfontosabb rész, amivel alátámaszthatjuk az első igazságot, János14-16. Legalább három olyan dolog van ezekben a fejezetekben, amelyek bizonyítják, hogy Jézus a Szentlelket személyként tekinti és nem csupán erőnek.

1, Jézus „másik Pártfogó”-nak nevezi János 14, 16-ban: „én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét” (14, 26; 15,26; 16,7). Amikor Jézus Pártfogónak, vagy Vigasztalónak nevezi a Szentlelket, akkor személyként kezeli és nem erőként. Amikor Jézus „másik Pártfogó”-nak nevezi, akkor ő ezalatt azt érti, hogy „olyan pártfogó lesz, mint én.” A Szentlélek olyan pártfogó, mint Jézus – ő egy személy

2, János 14, 17-ben Jézus azt mondja: „ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” A 25-ös versben azt mondja: „Elmondom nektek ezeket, amíg veletek vagyok.” Jézus tulajdonképpen magával azonosítja a Lelket: „ti énbennem, én pedig tibennetek” ez olyan, mintha ugyanazt mondaná „ti énbennem, a Szentlélek pedig tibennetek”. „Most ismertek engem húsvér Isten Fiaként. És hamarosan meg fogtok ismerni a Lélek által, akit megkaptok.” Tehát a Lélek legalább annyira személy, mint Jézus.

3, A Szentlelket nem csupán Isten tanításának hangjaként jellemezhetjük, hanem önkéntes tanítóként. János 14:26: „a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít meg titeket mindenre.” János 15, 26-ban önkéntes szemtanú: „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam.” Nehogy azt gondoljuk, hogy a Lélek csak az Atya és a Fiú kiterjesztett tanítási tevékenysége. János 16, 13 azt mondja, hogy a Lélek először hall, azután tanít: „mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall.” A Szentlélek nem erőként működik, nem is egy másik személy befolyása, cselekedete által, hanem saját joggal rendelkező személyként, aki hall dolgokat az Atyától és a Fiútól, ezt tanítja, és erről tesz bizonyságot az embereknek.

Nagy változást fog hozni a saját életedben, ha elhiszed, hogy nem egy távoli Isten személytelen ereje tölt be, vezet és tisztít meg, hanem egy olyan személy, akinek a lételeme Isten szeretete (Pál apostol levele a rómaiakhoz 5, 5; János első levele 4, 12-13). Handley C.G. Moule, Durham korábbi püspöke, aki 1920-ban halt meg, bizonyságot tett a Lélek személyiségének fontosságáról:


Sohasem fogom elfelejteni az öntudatos hitem és békém nyereségét, mely a lelkembe költözött – nem sokkal azután, hogy először láttam helyesen a keresztre feszített Urat, mint a bűnösök békeáldozatát –, melyből egy sokkal intelligensebb és öntudatosabb erő felemel, a Szentlélek élő és legkegyelmesebb lényéhez, akinek a kegyelmén keresztül a lélek részesült az áldott látásmódból. Isten szeretetébe ez egy újfajta bepillantás volt. Ez az új kapcsolat, mintha a bensőben lévő megváltó erő és jóság örök működése, az isteni forrásokban való új felfedezés, lett volna. (Személy és a Szentlélek munkája, 13.o.)


2. A Szentlélek Isten


Amikor hozzáteszed a második igazságot a Szentlélekről, akkor az első igazság még értékesebbé válik. Az a személy, aki bennünk él, vezet, és megtisztít nem kisebb Istentől, a Szentlélek az. A legalapvetőbb bizonyíték erre a gyakran előforduló „Isten Lelke” megnevezés. A Lélek „Istené”, de nem azért mert Isten teremtette, hanem azért, mert Isten természetével van felruházva, és azért mert öröktől fogva Istenből való (lásd Pál első levele a korinthusiakhoz 2, 10-12). Ha az Isten Fia egyenlőképpen örök az Atyával, amint János 1, 1-3 világosan kijelenti, hogy ez így van, ennélfogva a Szentlélek is egyenlőképpen örök mindkettőjükkel, mivel Pál levele a rómaiakhoz 8, 9-11 szerint Krisztus Lelke egy és ugyanaz Isten Lelkével. Ha ez nem így lenne, akkor nekünk el kellene az képzelnünk, hogy volt olyan idő, amikor a Fiúnak és az Atyának nem volt Lelke. Mégis szeretném megpróbálni megmutatni, hogy e hét SZTÁRJA, a Szentlélek nélkülözhetetlen az Atya és Fiú kapcsolatában. Ismét Moule szavaival élve (28. o.), ő „az Eredmény, a Kapocs, a Hordozó közeg az örökkévaló közös örömükben és szeretetükben”.

Visszatérve az örökkévalósághoz, amint az Atyaisten képmására létrehozta a Fiút, volt közöttük egy végtelen öröm és Szentlélek szeretet, aki maga is egy isteni Személy. Így, amint Jézus imádkozik a gyülekezethez János 17, 26-ban nem kevesebbért, mint a Szentlélekért kéri az Atyját, amikor azt mondj: „és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen”. Minden igazság közül a legdicsőségesebb az, hogy az elkövetkezendő 20 hétben fel fogjuk fedezni, amint a Szentlélek bejön az életünkbe, nem csupán a Fiú vagy az Atya Lelkeként, hanem az végtelen szeretet Lelkeként, ami az Atya és a Fiú között van. Ennélfogva a Fiú szeretetével szerethetjük az Atyát, és az Atya szeretetével szeretni a Fiút.