Miért memorizáljunk igéket?

A Gospel Translations Hungarian wikiből

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Bible
Topic Index
About this resource
English: Why Memorize Scripture?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Bible
Part of the series Taste & See

Translation by Marianna Mezõ

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Először is néhány bizonyság: harmadkézből tudom, hogy Dr. Howard Hendricks a Dallasi Bibliaiskola tanára egyszer az a kijelentést tette, hogy ha rajta múlna, akkor a Dallasi Teológiai Iskola valamennyi hallgatójának ezer igeverset szó szerint meg kellene tanulnia, mire elvégzi az iskolát.

Dallas Willard, a Dél-Kaliforniai Egyetem filozófia professzora a következőt írta: „A Biblia memorizálása alapvető fontosságú a szellemi formálódáshoz. Ha választanom kellene a szellemi élet területei közül, az igevers tanulást választanám, mert az alapvető módja annak, hogy azzal tápláljuk a gondolatainkat, amire igazán szükségünk van. Ennek a törvénykönyvnek nem lenne szabad eltávoznia az ajkadról. Ott van csak igazán szükséged rá! Hogyan kerül az ige a szádba? A memorizálás által. (Szellemi formálódás Krisztusban a teljes életért és a teljes emberért, megjelent: Vocatio, Vol. 12, no. 2, Tavasz, 2001, 7. o.).

Chuck Swindoll írta: „Nem ismerek a keresztény életben még egy olyan gyakorlatot, amely gyümölcsözőbb lenne, mint az igevers tanulás… nincs még egy olyan gyakorlat, amely nagyobb szellemi haszonnal járna! Az imaéleted meg fog erősödni. A bizonyságtételed erőteljesebb és hatékonyabb lesz. A hozzáállásod és szemléletmódod változni kezd általa. A gondolkodásod körültekintőbb és engedelmesebb lesz. Nő a bizalmad és a magabiztosságod. A hited megszilárdul.” (Erőssé válni az életszakaszok változásával [Grand Rapids: Zondervan, 1994, 61. o.].

Az egyik ok, amely Luther Mártont ahhoz a nagyszerű felismeréshez vezette, hogy a megigazulás csak hit által lehetséges, az volt, hogy még az Augustinian kolostorban Johann Staupitz az Ige szeretetére nevelte. Abban az időben, amikor emberek úgy válhattak a teológia doktorává, hogy egyáltalán nem olvasták a Bibliát, Luther „falta” az igét. Elmondása szerint egyik professzortársának, Andreas Karlstadtnak nem is volt Bibliája, amikor a teológiai diplomáját megszerezte, de még jóval azután sem. (Bucher, Richard: Luther Márton szeretete a Biblia iránt). Luther olyan nagy részt memorizált a Bibliából, hogy amikor az Úr felnyitotta a szemét a megigazulás igazságára a Róma 1:17 alapján, ezt mondta: „Emlékezetből azonnal végigfutottam az igén”, hogy alátámassza felismerését.

Az imént tehát néhány példát láthattunk arra, hogy sokan miért tartják az igék memorizálását elengedhetetlennek a keresztény életben.

1. Hasonlóvá válni Krisztushoz
Pál írja: „Mi pedig, miközben… szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2 Korinthus 3: 18). Ha Krisztushoz hasonlóvá válunk, akkor szüntelenül látnunk kell Őt. Ez történik az ige által. „Az ÚR még többször is megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az ÚR igéje által.” (1 Sámuel 3:21). A Biblia memorizálásának hatására rendületlenebbül tudunk Jézusra tekinteni és tisztábban látjuk Őt.

2. Naponként győzedelmeskedni a bűn felett
„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok 119: 9, 11). Pál mondta, hogy a Lélek által meg kell ölnünk a test cselekedeteit (Róma 8:13). A fegyverzetünk egyik darabja pedig a „Lélek kardja”, amely az Isten igéje (Efezus 6:17). Ha emlékezetünkbe idézzük a Szentírást, amikor a bűn a testet bűnös cselekedetekre csábítja, akkor megelevenedik előttünk, hogy mennyivel értékesebb és szebb az, ami Krisztus által a miénk, mint amit a bűn kínál, és így az ige megsemmisíti a kísértést.

3. Naponként győzedelmeskedni a Sátán felett
Amikor a Sátán megkísértette a pusztában Jézust, Ő emlékezetből idézte az igét és így győzte le a Sátánt. (Máté 4:1-11)

4. Vigasztalás és tanács azoknak, akiket szeretsz
Amikor valakinek szüksége van a vigasztalásodra és a tanácsaidra, nem biztos, hogy éppen kéznél van a Bibliád. Ilyenkor jó, ha fejből idézed az igéket, emellett a szívedből szóló igének rendkívüli ereje van. Ahogyan a Példabeszédek 25:11 írja: „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.” Amikor az Isten szeretetével teli szív Isten igéjével teli gondolatokat ébreszt, akkor áldás árad a szájból.

5. Megosztani az örömhírt a nem hívőkkel
Akkor is adódhat alkalmunk az örömhír megosztására, amikor nincs nálunk a Bibliánk. A helyzethez illő igeverseknek átütő ereje van. Ha pedig ezeket úgy tudjuk magunktól idézni, mintha csak a Bibliából olvasnánk, az már önmagában tanúsítja, milyen értékesek ezek az igék számunkra. Mindnyájunknak össze kellene tudnunk foglalni az evangéliumot négy fő pontban: 1) Isten szentsége/törvénye/dicsősége, 2) az ember bűne/lázadása/engedetlensége, 3) Krisztus halála a bűnösökért, 4) az örök élet ingyen való ajándéka hit által. Tanulj meg egy-két verset minden ponthoz kapcsolódóan, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt számot tudj adni róluk.

6. Közösség Istennel a Benne és az Ő terveiben való gyönyörködés által
Akkor kerülhetünk közösségbe Istennel és követhetjük Őt, ha elmélkedünk az Ő tulajdonságain és kifejezzük neki az iránta való hálánkat, csodálatunkat és szeretetünket, és kérjük, hogy segítsen minket úgy élni, hogy az életünk ezeket a tulajdonságokat tükrözze. Éppen ezért, ha Istenről szóló igéket raktározunk el az emlékezetünkben, az segíteni fog, hogy úgy viszonyuljunk Istenhez, amilyen Ő valójában. Például, képzeld el, hogy egy nap képes leszel emlékezetedbe idézni a következőt:

Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen mesze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. (Zsoltárok 103: 8-14)

Szándákosan a „gyönyörködés” szót használtam, amikor azt mondtam, hogy „Közösség Istennel a Benne és az Ő terveiben való gyönyörködés által”. A legtöbben érzelmileg korlátozottak vagyunk – valójában mindnyájan. Nem tapasztaljuk meg Istent az érzelmi képességeink teljességével. Hogyan változhat ez? Az egyik módja ennek, ha megtanuljuk a Biblia érzelmi kifejezéseit és ezeket mondjuk el az Úrnak és egymásnak, amíg részünkké nem válnak. Ilyen például a 103. Zsoltár 1. verse: „Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!” Sok ember számára ez nem egy természetes kifejezésmód. De ha memorizáljuk ezt vagy más érzelmi megnyilvánulásokat a Bibliából, és gyakran mondjuk el ezeket, kérve az Urat, hogy tegye ezeket az érzéseket valóságossá a szívünkben, akkor növekedni tudunk majd ebben az érzésben és a kifejezésében. A lényünk részévé fog válni. Érzelmi korlátozottságunk szűnni fog majd és egyre inkább képessé válunk, hogy méltóképp tudjuk Istent dicsérni és hálát adni neki.

Más érvek is vannak, hogy miért érdemes igéket memorizálni. Remélem, hogy a gyakorlatban fogod ezeket megtapasztalni.